image

شرح پروژه

سیستم Gitlab یک سیستم پروژه محور می باشد. پس از بررسی های لازم برای مرکز فرهنگی هنری بهار آفرینش که در حال انجام پروژه های زیادی بود ما به این نتیجه رسیدیم که نیاز است برای همسو شدن واحد برنامه نویسی این مجموعه از سرویس gitlab استفاده کنیم.
پس از راه اندازی سرویس Gitlab مرکز فرهنگی هنری بهار آفرینش دیگر مشکلاتی با واحد برنامه نویسی خود نداشت و اکنون واحد برنامه نویسی این مجموعه بدون چالش های قدیم در حال فعالیت قوی خود می باشد.

ایجاد شده:

2020

مشتری:

مرکز فرهنگی هنری بهار آفرینش