image

شرح پروژه

سرویس گیت لب یک سرویس مدیریت پروژه های می باشد که باتوجه و امکان سنجی که برای شرکت شهر آی تی انجام شد متوجه شدیم که خیلی از مسائل در این شرکت بر روی کاغذ در حال انجام می باشد.
پس اعلام این سرویس به شرکت شهر آی تی با استقبال بسیار زیاد توسط واحد برنامه ریزی این شرکت مواجه شدیم. اکنون شرکت شهر آی تی بسیار راحت در حال استفاده از ای سرویس می باشد و مدیریت کارها و پروژه های خود را چه در شرکت و چه در خارج شرکت به راحتی مدیریت میکنند.

ایجاد شده:

2021

مشتری:

شرکت شهر آی تی